11/10/2022

Kiên Giang: Quyết định lấy ngày 10-10 hàng năm là ngày chuyển đổi số tỉnh

Ngày 30-9-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về ngày chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lấy ngày 10-10 hàng năm là ngày chuyển đổi số tỉnh.

Ngày chuyển đổi số tỉnh được tổ chức hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số tỉnh, thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số. Thúc đẩy sự tham gia, vào cuộc của hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp trong tỉnh, sự tham gia của nhân dân đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số.

Sở Thông tin và Truyền thông được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban ngành liên quan, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông ngày chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang hàng năm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm./.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Tỉnh Kiên Giang - https://kiengiang.gov.vn/)